Historie

Logo ČGSČeská geografická společnost při Akademii věd ČR Je vědeckou společností, která existuje v různých podobách a pod různými jmény již více než 100 let a je tak jednou z nejstarších vědeckých společností u nás. Vznikla v roce 1894 a od téhož roku je vydáván odborný časopis České společnosti zeměpisné, který se také v průběhu doby měnil a dnes nese jméno Geografie – sborník české geografické společnosti. Členy společnosti byli v době její existence prakticky všichni naši přední geografové a při prohlížení jednotlivých čísel Sborníku defilují před našima očima příspěvky, které dnes jsou již zapomenuty nebo jsou informace v nich již tak známé, že ani neuvažujeme o době jejich vzniku. Předchůdcem této odborné stavovské společnosti byla společnost, která v sobě sdružovala nejenom geografy, nýbrž i další pracovníky v přírodních vědách. Byl to Klub přírodních věd, vzniklý již v roce 1870. Také v nově vzniklém klubu historiků, založeném 1872, byli účastni i mladí geografové v sekci přírodovědecké. Společnost měla sídlo na Karlově univerzitě v Praze. Snaha o spolek geografů je však ještě starší a souvisí s problémy na univerzitě (česká, německá). Přípravný výbor pro založení čistě geografické odborné společnosti se schází na počátku roku 1894 a hlavními aktéry jsou Dr. Jindřich Metelka a Dr. Josef Frejlach. Po schválení stanov c.k. komisí v Praze se 1. května 1894 schází v Měšťanské besedě v Praze za předsednictví prof. Kopistky první valná hromada. Schvalovaly se stanovy a první výkonný výbor. Předsedou se stal profesor geologie J.N. Woldřich. Dalšími členy byli prof. Augustin a F. Sobek. Dr. Metelka, Dr. Frejlach. Knihovníkem J. Kořenský a sekretářem H. Kollmann. Současně bylo rozhodnuto o vydávání Sborníku zeměvědného. Dnešní ČGS navazuje na vše pozitivní, co bylo ve společnosti vykonáno a svou velikostí členské základny patří k větším odborným společnostem v Akademii věd ČR. Postupem doby byly ustavovány i další regionální pobočky po celém tehdejším Československu před i po válce.

Severočeská pobočka vzniká 27. listopadu 1961. Nejprve se sešel přípravný výbor, který na svém jednání projednal organizační a administrativní náležitosti. Jeho členy byli Dr. Havrda (vedoucí katedry zeměpisu na nově vzniklém pedagogickém institutu po zrušení Libereckého kraje a převedení tehdejší katedry z vysoké školy v Liberci do Ústí nad Labem). V. Němeček, B. Štěpán, M. Šňůr a Dr. Suchevič všichni pracovníci nové katedry. Zakládající členská schůze tvořená členy výboru a 10 novými členy (mezi nimiž byli M. Hanzlíková a P. Jančárek a J. Zichová z Mostu, M. Kincl z Lovosic, V. Mostecký a V. Železný z Litoměřic, V. Matějka z Teplic, V. a M. Novákovi z Terezína F. Pinc z Ústí nad Labem, většinou učitelé nového Pedagogického institutu) schválila všechny potřebné dokumenty. Pobočka začala vyvíjet velmi intenzivní činnost a již v roce následujícím organizovala v Teplicích IX. Sjezd celé Geografické společnosti. Hlavní činností byla práce s učiteli v okruhu působnosti. Prostředkem byly zajímavé a hojně navštěvované přednášky k odborným tématům nebo přednášky s filmy a diapozitivy z cest. Byly organizovány i exkurze a zájezdy pro studenty Institutu i učitele z praxe. V průběhu doby byl ustaven i studentský odbor, který organizoval studenty v jejich aktivitách. Zde je dobré připomenout práci Dr. Charváta, který byl duší řady akcí. Pobočka měla ve svých řadách nejenom vynikající geografy (geology, historiky a i jiné odbornosti) z praxe, nýbrž i spoustu schopných učitelů ze všech typů škol. Jejich počet byl vždy blížící se stovce. V osmdesátých letech minulého století byla ustavena velmi aktivní skupina na Liberecku, kterou organizoval a vedl Dr. Farský. Tato skupina se po vzniku katedry geografie na TU v Liberci odpojila a dnes je samostatnou pobočkou ČGS. Po roce 1989 nastal v pobočce velký útlum související se změnami ve společnosti. Zanikl studentský odbor (pracoval pak velmi aktivně asi 3 roky koncem devadesátých let pod vedením studenta V. Zákoutského a Dr. Farského). Od té doby pak studenti neprojevili o práci v ČGS zájem. Také v terénu mezi učiteli zájem opadl, takže v současnosti členy společnosti je asi 20 lidí z Ústí nad Labem a jeho okolí. Z větších akcí lze připomenout organizaci oslav v souvislosti se 150. výročím narození J. Payera v Teplicích, spolu s vydáním sborníků Dr. Krutský, Farský). Organizace seminářů (Dr. Jeřábek) a v roce 2002 organizaci XX. Jubilejního sjezdu České geografické společnosti, na kterém se podílela celá katedra geografie. Do budoucna si lze přát, aby zájem o práci ve společnosti vzrostl a přišli noví členové, pro které to nebude zabitý čas, kteří budou organizovat exkurze, výlety, odborné semináře, spolupracovat i s dalšími organizacemi, aby tradice, založená v 19. století v Praze a posléze i v šedesátých letech minulého století zde v Ústí, nezapadla. V současnosti žije již jen několik lidí, kteří stáli u zrodu ústecké pobočky. Připomeňme Dr. Sucheviče z Ústí, doc. Štěpána z Prahy nebo doc. Mosteckého z Litoměřic a doc. Charváta z Liberce. Pokud je ještě někdo, kdo by nám mohl k práci pobočky dodat nějaké informace, rádi je přivítáme na adrese tomas.orsulak@gmail.com.


ČGS - Severočeská pobočka