Geografické rozhledy

GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY VYCHÁZEJÍ 21. ROKEM

Darujte předplatné Geografických rozhledů!

Časopis Geografické rozhledy byl Radou pro výzkum, vývoj a inovace v červnu 2010 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Primární obor: AM – Pedagogika a školství (NRRE), sekundární obor: DE – Zemský magnetismus, geodesie, geografie.

VYDAVATEL

Česká geografická společnost
Albertov 6
128 43  Praha 2

Sekretariát ČGS:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
danafi@natur.cuni.cz
Fax: 224 920 657

Časopis vychází v Nakladatelství České geografické společností s.r.o.
Ostrovní 30
110 00  Praha 1
ncgs@ncgs.cz
Tel: 224 933 996

GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY
Vychází pět čísel ve školním roce od října.
Všechny příspěvky jsou recenzovány.

Cena jednoho výtisku 67.- Kč

Předplatné 335.- Kč

ISSN 1210-3004
MIČ E 5922

Časopis Geografické rozhledy je multioborové periodikum zaměřené na geografické a environmentální vzdělávání. Svým obsahem výrazně přispívá k vývoji a inovacím soudobé pedagogické praxe.

Odebírán je na všeobecně vzdělávacích a středních odborných školách, na univerzitních pracovištích připravujících geografy a učitele geografie.

Historie

Geografické rozhledy  byly založeny v květnu roku 1991. První číslo vyšlo koncem roku 1991 a od té doby časopis vychází bez přerušení již 19 let. Vydavatelem Geografických rozhledů je Česká geografická společnost (www.geography.cz), která časopis v průběhu dvou desetiletí postupně vydávala ve spolupráci např. s nakladatelstvím Iris, Terra-Klub, Terra, Kartografie Praha, v současnosti pak s Nakladatelstvím České geografické společnosti (www.ncgs.cz).

Statě publikované v Geografických rozhledech podléhají po všechna léta pravidlům stanoveným redakční radou. Tato pravidla se týkají obsahu a metodiky zpracování odborných statí (struktura, literatura, zdroje dat a citace, výsledky výzkumu a jejich využití) a jejich přínosu k rozvoji geografického a environmentálního vzdělávání (kvalita a využití příloh, diskusní a problémově orientované podklady pro aplikaci ve vzdělávacím procesu, diskuse a závěry).

Od roku 2008 došlo k profesionalizaci redakční práce. Časopis dnes splňuje všechna kritéria Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace – složení redakční rady, spolupráce se zahraničními pracovišti, proces recenzování statí, český a anglický abstrakt a další.

Recenzní řízení probíhá na základě odborného posouzení statě dvěma recenzenty z oboru mimo redakční radu a mimo pracoviště autora či spoluautora. Definitivní verze článku před publikací je pod kontrolou odborného výkonného redaktora, editora čísla a šéfredaktora.

Časopis je určen dalšímu vzdělávání pedagogů působících v praxi středních i základních škol, studentům geografie a učitelství geografie na českých univerzitách, eventuálně dalším zájemcům o problematiku geografického vzdělávání, o soudobou geografii, environmentalistiku a aplikovanou pedagogiku.

V geografických a souvisejících oborech je časopis vyváženě orientován na výsledky soudobé fyzické, sociální a regionální geografie, kartografie a aplikované geoinformatiky (GIS), demografie, environmentalistiky apod. Poskytuje studijní podklady v oblasti sociálních problémů lidstva, udržitelnosti života na Zemi a globalizace, evropské integrace, vývoje a rozvoje různých měřítkových úrovní regionů a územních společenství. V oboru pedagogiky je výrazně zaměřen na vývoj a inovace v didaktice geografie, na rozvoj kritického myšlení a celkové zvyšování profesionalizace učitelské praxe včetně orientace výuky na rozvoj osobnosti žáka.

Pravidelné rubriky:

  • V zorném poli geografů
  • Svět kartografie a geoinformatiky
  • Planeta volá SOS
  • Zeměpis a škola
  • Na pomoc škole
  • Čísla hovoří
  • Rodinné stříbro
  • Kaleidoskop
  • Čteme z fotografií

 

ČGS - Severočeská pobočka